Kontakt ico tricho-01

785 701 861

Kontakt ico tricho-02

info@hair-plus.pl

Kontakt ico tricho-03

ul. Kalwaryjska 54, 30-504 Kraków

Niezbędne informacjePolityka prywatności i polityka cookies

INFORMACJE OGÓLNE

I. Polityka prywatności i polityka cookies (dalej jako „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) strony internetowej www.hair-plus.pl (dalej jako „Strona Internetowa”) oraz określa zasady korzystania przez Stronę Internetową z plików cookies.

II. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Jagoda Burian-Środa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hair Plus Trychologia Jagoda Burian-Środa, ul. Kalwaryjska nr 54, 30-504 Kraków, NIP 6711777453 (dalej jako „Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora:

  1. Adres: ul. Kalwaryjska nr 54, 30-504 Kraków
  2. Adres poczty elektronicznej: info@hair-plus.pl

DEFINICJE

I. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

II. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

III. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Rodzaj danych, cel oraz podstawa prawna ich przetwarzania.

1. Jeżeli odwiedzasz Stronę Internetową przetwarzane będą dane zawarte w plikach Cookies (więcej o Polityce Cookies poniżej). Administrator przetwarza Dane Osobowe:

a. w celu świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umożliwienie odwiedzania i korzystania ze Strony Internetowej – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolna i świadoma zgoda Użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania Danych Osobowych.
b. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie aktywności Użytkowników.

II. Długość przetwarzania i przechowywania danych osobowych:

1. Dane przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. I powyżej, a także zgodnie z przepisami podatkowo-księgowymi.
2. Pozostałe dane, jeżeli przetwarzanie ich odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody przetwarzane są do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dokonuje się poprzez złożenie takiego żądania pod adresem e-mail info@hair-plus.pl lub poprzez przesłanie takiego żądania na adres Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej na podstawie udzielonej zgody.
3. Wszelkie dane, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przetwarzane są przez czas wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wszelkie dane, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub przez stronę trzecią, przetwarzane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie ich dalszego przetwarzania w tych celach, z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw, wolności, podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

III. Obowiązek podawania danych osobowych:

1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/ Pana zgody podawane są dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celów określonych w pkt. I powyżej, jeżeli zgoda jest warunkiem ich świadczenia.
2. Dane osobowe niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie podawane są dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia działań na Pani/ Pana żądanie.
3. Dane osobowe niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze podawane są w związku z wymaganiami ustawowymi.
4. Dane osobowe przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub przez podmiot trzeci podawane są dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub przez stronę trzecią oraz celów określonych w pkt. I powyżej.

IV. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Ma Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, obejmujące prawo do uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
2. Ma Pani/ Pan prawo do sprostowania danych osobowych, obejmujące prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
3. Ma Pani/ Pan prawo do usunięcia danych osobowych.
4. Ma Pani/ Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
5. Ma Pani/ Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi – w zakresie przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody i w celach niezbędnych do wykonania umowy oraz przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany;
6. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa.

V. Realizacja uprawnień przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Każda osoba fizyczna (dalej jako „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Administratora z wnioskiem (dalej jako „Wniosek”) o realizacje praw wskazanych w pkt. IV powyżej.
2. Wnioski będą procedowane z uwzględnieniem przepisów RODO, co oznacza, że w przypadkach wymienionych w RODO, Wnioski mogą nie przysługiwać osobie, której dotyczą dane osobowe, albo będą realizowane za odpłatnością mającą na celu pokrycie kosztów realizacji.
3. Wniosek należy złożyć pisząc na adres info@hair-plus.pl lub przesyłając go na adres Administratora.
4. W sytuacji, gdy Administrator nie przetwarza danych osoby Wnioskującej (z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych na potrzeby samego wniosku), Wnioskujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a jego dane zostaną niezwłocznie usunię
5. Niezwłocznie po otrzymaniu Wniosku, Administrator poinformuje o jego otrzymaniu Wnioskującego i zamieści taką informację w prowadzonej przez siebie ewidencji.
6. Administrator jest uprawniona do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. W przypadku braku skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których ponosi odpowiedzialność Wnioskujący, Administrator może nie zrealizować Wniosku, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
7. W przypadku wniesienia Wniosku i ewentualnej prawidłowej weryfikacji tożsamości Wnioskującego, Administrator przekazuje Wnioskującemu odpowiedź w terminie najpóźniej jednego (1) miesiąca licząc od dnia otrzymania Wniosku. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych, gdy odpowiedź będzie wiązała się z dużym nakładem pracy po stronie Administratora, termin może ulec wydłużeniu do dwóch (2) miesięcy, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany niezwłocznie.
8. Realizacja prawa dostępu do danych Wnioskującego polega na wskazaniu przez Administratora danych podlegających przetwarzaniu, w zakresie w jakim wniósł on żądanie oraz informacji o celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania), znaczeniu i przewidzianych konsekwencjach przetwarzania danych, prawie żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o źródle pozyskania danych osobowych oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, Administrator załączy do odpowiedzi kopię danych osobowych dotyczących Wnioskodawcy w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
9. Skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury należy złożyć pisząc na adres info@hair-plus.pl lub przesyłając go na adres Administratora. Skarga rozpatrzona zostanie niezwłocznie jednak nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od dnia jej doręczenia, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący zostanie również poinformowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi zostanie ponadto zamieszczona w ewidencji.

VI. Jeżeli Użytkownik zamieszcza na Stronie Internetowej jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób, może to uczyć jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

POLITYKA COOKIES

I. Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych mechanizmów w celach dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawy jakości tych usług oraz w celach marketingowych, w tym aby wyświetlać reklamy w innych miejscach w Internecie.

II. Plik cookies to pliki tekstowe, które tworzone są automatycznie przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania stron WWW. W tych plikach zbierane są informacje o tym, jak Pani/Pan korzysta ze strony, co pozwala usprawnić jej działanie i dostosować wyświetlane dla Pani/ Pana treści lub zaoferować pomoc.

III. W dowolnym momencie może Pani/Pan zmienić ustawienia cookies w ustawieniach przeglądarki (patrz pkt VII 2 Polityki). Odznaczenie konkretnych plików cookies będzie uznane za odwołanie zgody i oznaczało będzie, że Administrator nie przetwarza już Pani/Pana danych w tym zakresie.

IV. Rodzaje używanych plików cookies i innych mechanizmów:

1. Techniczne pliki cookies. Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania Strony Internetowej. Umożliwiają one zoptymalizowanie Strony Internetowej, zapewnić bezpieczeństwo Pani/Pana przy korzystaniu z niej, zapamiętać wyrażone przez Panią/ Pana zgody oraz utrzymać sesję. Wyłączenie tych plików spowoduje brak działania Strony Internetowej. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania Danych Osobowych.
2. Funkcjonalne pliki cookies. Pliki te służą do zapamiętania i dostosowania Strony Internetowej do wyborów Użytkownika, np. w zakresie języka strony Internetowej. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług.
3. Analityczne pliki cookies. Pliki te służą ulepszeniu funkcjonowania Strony Internetowej oraz mierzeniu skuteczność podejmowanych działań, a w tym działań marketingowych. Zbierane informacje tworzą zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają zrozumieć w jaki sposób wykorzystywana jest Strona Internetowa oraz ulepszać ją. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług.
W ramach analitycznych plików cookies, korzystamy z takich narzędzi jak:

a. Google Analytics – Google może zbierać informacje w celu tworzenia raportów dot. ruchu na Stronie Internetowej. Przykładowymi danymi zbieranymi w tym zakresie to: czas trwania odwiedzin na Stronie Internetowej, kliknięcia, miejsca na świecie, z których Użytkownik uzyskuje dostęp. Szczegółowe informacje o działaniu Google Analytics znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

4. Marketingowe pliki cookies. Pliki te służą do dopasowywania treści i form reklam wyświetlanych zarówno na Stronie Internetowej, jak i w innych miejscach w Internecie. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług.

V. Długość przetwarzania i przechowywania danych:

1. Okres przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych zbieranych za pomocą plików cookies uzależniony jest od rodzaju usługi i celu przetwarzania. Co do zasady w/w Dane Osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu dot. przetwarzania Danych Osobowych, gdy podstawą tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
2. W przypadku plików cookies sesyjnych, pliki te pozostają na Pani/Pana urządzeniu aż do opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączeni przeglądarki internetowej.
3. W przypadku plików cookies stałych, pliki te pozostają na Pani/Pana urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

VI. Rodzaj danych zbieranych przy pomocy plików cookies:

1. Pliki cookies i inne wykorzystywane podobne mechanizmy zbierają jedynie Pani/Pana anonimowe dane statystyczne, służące do usprawnienia Strony Internetowej oraz działań marketingowych.
2. Za pośrednictwem plików cookies i podobnych mechanizmów, Strona Internetowa nie zbiera żadnych danych pozwalających na Pani/Pana identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP. W przypadku przekazywania przez Administratora Pani/Pana adresu IP niemożliwa jest Pani/Pana identyfikacja.

VII. Zmiana ustawień plików cookies:

1. W każdym czasie może Pani/Pan dokonać zmiany w zakresie ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
2. Zmiana w zakresie ustawień dotyczących plików cookies możliwa jest również poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies poszczególnych przeglądarek można znaleźć pod adresami:

a. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
b. Safarii https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.
c. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
d. Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo Pani/Pani danych osobowych w zakresie korzystania ze Strony Internetowej należy zgłaszać na adres info@hair-plus.pl lub przesyłając go na adres Administratora.

II. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji oraz Pani/ Pana danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji /danych osobowych w oparciu o podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej Polityce, dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.

Hair+  |  2022  |  Wszystkie prawa zastrzeżone

RODO  |  Polityka prywatności

Realizacja senti.media